Klachten

Uit de vele reacties blijkt dat de meeste van onze cliënten heel tevreden zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of een opmerking wilt maken. Wij houden ons aanbevolen voor uw op- of aanmerkingen. Daardoor kan onze dienstverlening en kwaliteit verder verbeteren. Indien u een op- of aanmerking heeft of een klacht wilt indienen over de tandheelkundige behandeling of over medewerkers of de dienstverlening van Jeugdtandzorg West dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail (informatie@jeugdtandzorgwest.nl) kenbaar maken. Hebt u het gevoel dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke externe klachtencommissie.

Externe klachtencommissie

In het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector dient iedere zorgaanbieder te beschikken over een klachtencommissie, waar cliënten terecht kunnen met hun klacht(en)over de zorgaanbieder en de voor haar werkzame personen.

Jeugdtandzorg West maakt gebruik van de klachtencommissie van de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Het correspondentie adres van de stichting is:

Kwaliteitsinstituut Mondzorg
Rijswijkseplein 56
2516 GX Den Haag

Werkwijze

Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen nadat de patiënt de zorgaanbieders zelf in de gelegenheid heeft gesteld de klacht op een bemiddelende wijze op te lossen. Pas als deze klachtenbehandeling geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd kan de patiënt gebruik maken van de klachtenregeling van de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Wanneer een cliënt of patiënt van een deelnemende zorgaanbieder daarna een klacht bij de stichting indient, wordt door de stichting een klachtencommissie samengesteld. De klachtencommissie behandelt de klacht conform het reglement dat door de stichting beheerd wordt en dat door deelnemende zorgaanbieders gebruikt wordt. De commissie houdt zich bij het behandelen van de klacht aan de voorschriften uit de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het klachtenreglement van de stichting voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Samenstelling van de klachtencommissie

De klachtencommissie kan worden samengesteld uit professionals van zorgaanbieders die gebruik maken van de diensten van de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. De commissie wordt bij voorkeur zodanig samengesteld dat professionals die in dienst zijn van de beklaagde zorgaanbieder geen deel uitmaken van de commissie.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht komen voor rekening van de beklaagde zorgaanbieder.

Een exemplaar van de centrale klachtenregeling is bij de receptie van de praktijk verkrijgbaar of u kunt het hier downloaden.