Tarieven

Jeugdtandzorg West heeft overeenkomsten met de meeste zorgverzekeraars in het kader van de zorgverzekeringswet. Hierdoor kunnen wij  rekeningen van de behandeling van uw kind meestal  rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen en hoeft u de kosten van de behandeling niet eerst zelf voor te schieten. De meeste behandelingen die Jeugdtandzorg West aanbiedt worden voor jongeren tot en met de leeftijd van 17 jaar door alle zorgverzekeraars uit de basisverzekering vergoed.

Er zijn ook behandelingen die alleen vergoed worden als u daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Voorbeelden van dit soort behandelingen zijn beugelbehandelingen (orthodontie), implantaten, kronen en bruggen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de inhoud en de kosten van hun aanvullende verzekeringen.

Jeugdtandzorg West is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk en maakt geen deel uit van een commerciële keten. Wij zijn een door het ministerie van VWS officieel erkende instelling voor jeugdtandverzorging. Voor onze behandelingen brengen wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven in rekening.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Tandheelkunde

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Consultatie en diagnostiek

Wortelkanaalbehandelingen

Kaakgewrichtbehandelingen

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Implantaten

Preventieve mondzorg

Kunstgebitten

Kronen en bruggen

Tandvleesbehandelingen

Uurtarieven

Vullingen

Maken en beoordelen foto's

Abonnementstarieven

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.